ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017
Local Councils Election 2017

8503

ނަތީޖާ ޝީޓް

Result Sheets

8503

ލިބުނު ޝީޓް

Received

0

ނުލިބޭ ޝީޓް

Not Received

8503

ޗެކްކުރަމުން ދަނީ

Processing

100.00%

ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ

% Checked

8503

ނިމުނު ޝީޓް

Completed

100.00%

ނިމުނު އިންސައްތަ

% Completed

A  B  C  D  E  F  G  H  U  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  ހއ  ހދ  ށ  ނ  ރ  ބ  ޅ  ކ  އއ  އދ  ވ  މ  ފ  ދ  ތ  ލ  ގއ  ގދ  ޏ  ސ   
A - HA ހއ - ތިލަދުންމަތީއުތުރުބުރި
A01 - HA. Atoll Council (Hoarafushi Dhaaira) ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ)
A02 - Ha. Atoll Council (Ihavandhoo Dhaaira) ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ)
A03 - Ha. Atoll Council (Baarashu Dhaairaa) ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ)
A04 - Ha. Atoll Council (Dhidhoo Dhaaira) ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ)
A05 - Ha. Atoll Council (Kelaa Dhaaira) ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެލާ ދާއިރާ)
A1 - Ha. Thuraakunu Council ހއ. އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
A2 - Ha. Uligamu Council ހއ. އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
A3 - Ha. Molhadhoo Council ހއ. އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
A4 - Ha. Hoarafushi Council ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށި ކައުންސިލް
A5 - Ha. Ihavandhoo Council ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
A6 - Ha. Kelaa Council ހއ. އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
A7 - Ha. Vashafaru council ހއ. އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
A8 - Ha. Dhidhoo council ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
A9 - Ha. Filadhoo Council ހއ. އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
A10 - Ha. Maarandhoo Council ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
A11 - Ha. Thakandhoo Council ހއ. އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
A12 - Ha. Utheemu Council ހއ. އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
A13 - Ha. Muraidhoo Council ހއ. އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
A14 - Ha. Baarashu Council ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް
B - HDh ހދ - ތިލަދުންމަތީދެކުނުބުރި
B01 - Hdh. Atoll Council (Hanimaadhoo Dhaaira) ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ)
B02 - Hdh. Atoll Council (Nolhivaram Dhaaira) ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ)
B03 - Hdh. Atoll Council (Vaikaradhoo Dhaaira) ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ)
B04 - Hdh. Atoll Council (Kulhudhuffushi Uthuru Dhaaira) ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ)
B05 - Hdh. Atoll Council (Kulhudhuffushi Dhekunu Dhaaira ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ)
B06 - Hdh. Atoll Council (Makunudhoo Dhaaira) ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ)
B1 - Hdh. Hanimaadhoo Council ހދ. އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
B2 - Hdh. Finey Council ހދ. އަތޮޅު ފިނޭ ކައުންސިލް
B3 - Hdh. Naivaadhoo Council ހދ. އަތޮޅު ނައިވާދޫ ކައުންސިލް
B4 - Hdh. Hirimaradhoo Council ހދ. އަތޮޅު ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
B5 - Hdh. Nolhivaranfaru Council ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
B6 - Hdh. Neilaidhoo Council ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
B7 - Hdh. Nolhivaramu Council ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
B8 - Hdh. Kurin'bi Council ހދ. އަތޮޅު ކުރިނބި ކައުންސިލް
B9 - Hdh. Kulhudhuhfushi Council ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
B10 - Hdh. Kumundhoo Council ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
B11 - Hdh. Neykurendhoo Council ހދ. އަތޮޅު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް
B12 - Hdh. Vaikaradhoo Council ހދ. އަތޮޅު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް
B13 - Hdh. Makunudhoo Council ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް
C - Sh ށ - މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރި
C01 - Sh. Atoll Council (Kanditheemu Dhaaira) ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)
C02 - Sh. Atoll Council (Milandhoo Dhaaira) ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ)
C03 - Sh. Atoll Council (Komandoo Dhaaira) ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)
C04 - Sh. Atoll Council (Funadhoo Dhaaira) ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ)
C1 - Sh. Kanditheemu Council ށ. އަތޮޅު ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
C2 - Sh. Noomaraa Council ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް
C3 - Sh. Goidhoo Council ށ. އަތޮޅު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް
C4 - Sh. Feydhoo Council ށ. އަތޮޅު ފޭދޫ ކައުންސިލް
C5 - Sh. Feevaku Council ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
C6 - Sh. Bilehfahi Council ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
C7 - Sh. Foakaidhoo Council ށ. އަތޮޅު ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
C8 - Sh. Narudhoo Council ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް
C9 - Sh. Maroshi Council ށ. އަތޮޅު މަރޮށި ކައުންސިލް
C10 - Sh. Lhaimagu Council ށ. އަތޮޅު ޅައިމަގު ކައުންސިލް
C11 - Sh. Komandoo Council ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
C12 - Sh. Maaungoodhoo Council ށ. އަތޮޅު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
C13 - Sh. Funadhoo Council ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލް
C14 - Sh. Milandhoo Council ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް
D - N ނ - މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރި
D01 - N. Atoll Council (Ken'dhikulhudhoo Dhaaira) ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)
D02 - N. Atoll Council (Manadhoo Dhaaira) ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ)
D03 - N. Atoll Council (Velidhoo Dhaaira) ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ)
D04 - N. Atoll Council (Holhudhoo Dhaaira) ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)
D1 - N. Henbadhoo Council ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް
D2 - N. Kendhikulhudhoo Council ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
D3 - N. Maalhendhoo Council ނ. އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
D4 - N. Kudafari Council ނ. އަތޮޅު ކުޑަފަރި ކައުންސިލް
D5 - N. Landhoo Council ނ. އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
D6 - N. Maafaru Council ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
D7 - N. Lhohi Council ނ. އަތޮޅު ޅޮހި ކައުންސިލް
D8 - N. Miladhoo Council ނ. އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
D9 - N. Magoodhoo Council ނ. އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
D10 - N. Manadhoo Council ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް
D11 - N. Holhudhoo Council ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
D12 - N. Fohdhoo Council ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
D13 - N. Velidhoo Council ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް
E - R ރ - މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރި
E01 - R. Atoll Council (Alifushi Dhaaira) ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ)
E02 - R. Atoll Council (Ungoofaaru Dhaaira) ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ)
E03 - R. Atoll Council (Dhuvaafaru Dhaairaa) ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ)
E04 - R. Atoll Council (Inguraidhoo Dhaaira) ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ)
E05 - R. Atoll Council (Maduvvari Dhaaira) ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ)
E1 - R. Alifushi Council ރ. އަތޮޅު އަލިފުށި ކައުންސިލް
E2 - R. Vaadhoo Council ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
E3 - R. Rasgetheemu Council ރ. އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
E4 - R. Angolhitheemu Council ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
E5 - R. Hulhudhuffaaru Council ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
E6 - R. Ungoofaaru Council ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
E7 - R. Dhuvaafaru Council ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
E8 - R. Maakurathu Council ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
E9 - R. Rasmaadhoo Council ރ. އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
E10 - R. Innamaadhoo Council ރ. އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
E11 - R. Maduvvari Council ރ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް
E12 - R. Inguraidhoo Council ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
E13 - R. Meedhoo Council ރ. އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
E14 - R. Fainu Council ރ. އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
E15 - R. Kinolhahu Council ރ. އަތޮޅު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް
N - Th ތ - ކޮޅުމަޑުލު
N01 - Th. Atoll Council (Vilufushi Dhaaira) ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލުފުށި ދާއިރާ)
N02 - Th. Atoll Council (Thimarafushi Dhaaira) ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)
N03 - Th. Atoll Council (Kinbidhoo Dhaaira) ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)
N04 - Th. Atoll Council (Th. Guraidhoo Dhaaira) ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ)
N3 - Th. Madifushi council ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި ކައުންސިލް
N1 - Th. Burunee Council ތ. އަތޮޅު ބުރުނި ކައުންސިލް
N2 - Th. Vilufushi Council ތ. އަތޮޅު ވިލުފުށި ކައުންސިލް
N4 - Th. Dhiyamigili Council ތ. އަތޮޅު ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް
N5 - Th. Guraidhoo Council ތ. އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
N6 - Th. Kandoodhoo Council ތ. އަތޮޅު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް
N7 - Th. Vandhoo Council ތ. އަތޮޅު ވަންދޫ ކައުންސިލް
N8 - Th. Hirilandhoo Council ތ. އަތޮޅު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް
N9 - Th. Gaadhiffushi Council ތ. އަތޮޅު ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް
N10 - Th. Thimarafushi Council ތ. އަތޮޅު ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް
N11 - Th. Veymandoo Council ތ. އަތޮޅު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް
N12 - Th. Kinbidhoo Council ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫ ކައުންސިލް
N13 - Th. Omadhoo Council ތ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް
Q - GDh ގދ - ހުވަދުއަތޮޅުދެކުނުބުރި
Q01 - GDh. Atoll Council (Thinadhoo Uthuru Dhaaira) ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)
Q02 - GDh. Atoll Council (Thinadhoo Dhekunu Dhaaira) ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)
Q03 - GDh. Atoll Council (Madaveli Dhaaira) ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑަވެލި ދާއިރާ)
Q04 - GDh. Atoll Council (Faresmaathodaa Dhaaira) ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ)
Q05 - GDh. Atoll Council (Gadhdhoo Dhaaira) ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ)
Q1 - GDh. Atoll Thinadhoo Council ގދ. އަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލް
Q2 - GDh. Atoll Madavelee Council ގދ. އަތޮޅު މަޑަވެލި ކައުންސިލް
Q3 - GDh. Atoll Hoan'dehdhoo Council ގދ. އަތޮޅު ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް
Q4 - GDh. Atoll Nadella Council ގދ. އަތޮޅު ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް
Q5 - GDh. Atoll Gadhdhoo Council ގދ. އަތޮޅު ގައްދޫ ކައުންސިލް
Q6 - GDh. Atoll Rathafandhoo Council ގދ. އަތޮޅު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް
Q7 - GDh. Atoll Vaadhoo Council ގދ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
Q8 - GDh. Atoll Fiyoaree Council ގދ. އަތޮޅު ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
Q9 - GDh. Atoll Faresmaathodaa Council ގދ. އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް
Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް Top ↑ ↑ މައްޗަށް
T - Male' - މާލެ ސިޓީ
T01 - Male' City Council (HulhuHenveyru Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ)
T02 - Male' City Council (Medhu Henveyru Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ)
T03 - Male' City Council (Henveyru Dhekunu Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)
T04 - Male' City Council (Henveyru Uthuru Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ)
T05 - Male' City Council (Galolhu Uthuru Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)
T06 - Male' City Council (Galolhu Dhekunu Dhaaira) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ)
T07 - Male' City Council (Mahchangolhi Uthuru Dhaaira) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ)
T08 - Male' City Council (Mahchangolhi Dhekunu Dhaaira) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ)
T09 - Male' City Council (Maafannu Uthuru Dhaaira) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ)
T10 - Male' City Council (Maafannu Hulhangu Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ)
T11 - Male' City Council (Maafannu Medhu Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު މެދު ދާއިރާ)
T12 - Male' City Council (Maafannu Dhekunu Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ)
T13 - Male' City Council (Villimale' Dhaaira) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ވިލިމާލެ ދާއިރާ)
Top ↑ ↑ މައްޗަށް

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.