ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް
N. Velidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Gasimއިބްރާހީމް ޤާސިމް Independent 420 31.67%
2 Abdulla Aliޢަބްދުﷲ ޢަލީ Maldivian Development Alliance 332 25.04%
3 Fathimath Rizweenފާޠިމަތު ރިޒުވީން Independent 224 16.89%
4 Abdulla Moosaޢަބްދުﷲ މޫސާ Jumhoory Party 85 6.41%
5 Abdulla Jailam Naeemޢަބްދުﷲ ޖައިލަމް ނަޢީމް Independent 400 30.17%
6 Aishath Adamޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Development Alliance 271 20.44%
7 Adam Ali Fulhuއާދަމް ޢަލީފުޅު Maldivian Democratic Party 511 38.54%
8 Ali Ahmeenޢަލީ އަހުމީން Maldivian Development Alliance 260 19.61%
9 Ahmed Jaufarއަޙްމަދު ޖަޢުފަރު Maldivian Democratic Party 583 43.97%
10 Asma Hussainއަސްމާ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 699 52.71%
Valid Votes 3785 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 193 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 123 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 4101 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
687 712 1399 1875 74.61% 2418 1019 1399
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
33 33 100.00% 0 33 100.00% 33 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 2 View
D01.01.1 N. Henbadhoo-1 ނ. ހެނބަދޫ-1 1 View
D03.0.1 N. Atoll, Male'-3 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3 258 View
D03.13.1 N. Velidhoo-1 ނ. ވެލިދޫ-1 541 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 476 View
D03.13.3 N. Velidhoo-3 ނ. ވެލިދޫ-3 496 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
K01.08.1 M. Maduvvari-1 މ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 2 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 9 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 13 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 4 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 31 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 13 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.