ހއ. އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Thakandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Mohamedޢަލީ މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 226 46.50%
2 Ahmed Niyazއަޙުމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 293 60.29%
3 Fathimath Fazeehaފާޠިމަތު ފަޒީޙާ Maldivian Democratic Party 268 55.14%
4 Aishath Asifaޢާއިޝަތު ޢާޞިފާ Maldivian Democratic Party 248 51.03%
5 Ibrahim Rasheedއިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 194 39.92%
Valid Votes 1229 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 229 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1464 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
234 254 488 667 73.16% 672 184 488
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
25 25 100.00% 0 25 100.00% 25 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A03.0.1 Ha. Atoll, Male'-3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3 246 View
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 360 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 5 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 2 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 6 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 10 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 17 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.