ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ)
R. Atoll Council (Maduvvari Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Anwar Ibrahimއަންވަރު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 960 46.40%
2 Ahmed Faaizއަޙްމަދު ފާއިޒު Maldivian Democratic Party 948 45.82%
3 Ahmed Sunoonއަޙްމަދު ސުނޫން Jumhoory Party 161 7.78%
Valid Votes 2069 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 82 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2151 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1080 1071 2151 3050 70.52% 3078 927 2151
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
57 57 100.00% 0 57 100.00% 57 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 2 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 1 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 2 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 2 View
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 212 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 1 View
E04.15.1 R. Kinolhas-1 ރ. ކިނޮޅަސް-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 703 View
E05.11.2 R. Maduvvari-2 ރ. މަޑުއްވަރި-2 687 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 636 View
E05.13.2 R. Meedhoo-2 ރ. މީދޫ-2 682 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 6 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 2 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
Q03.02.2 GDh. Madaveli-2 ގދ. މަޑަވެލި-2 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 2 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 7 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 47 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.