ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް
Sh. Narudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Nizarމުޙައްމަދު ނިޒާރު Independent 133 37.05%
2 Abdulla Azumeeޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ Progressive Party of Maldives 110 30.64%
3 Hassan Zareerޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 59 16.43%
4 Ahmed Wajeefއަޙްމަދު ވަޖީފު Progressive Party of Maldives 106 29.53%
5 Abdulla Jameelޢަބްދުﷲ ޖަމީލު Maldivian Democratic Party 55 15.32%
6 Mohamed Sirajމުޙައްމަދު ސިރާޖް Maldivian Democratic Party 72 20.06%
7 Ali Shareefޢަލީ ޝަރީފު Independent 116 32.31%
8 Musthafa Moosaމުޞްޠަފާ މޫސާ Maldivian Democratic Party 103 28.69%
9 Ahmed Arifއަޙްމަދު ޢާރިފް Progressive Party of Maldives 124 34.54%
10 Hussain Sirajޙުސައިން ސިރާޖު Independent 67 18.66%
Valid Votes 945 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 132 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 21 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1098 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
177 189 366 403 90.82% 406 40 366
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
11 11 100.00% 0 11 100.00% 11 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 1 View
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 51 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 342 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.