ށ. އަތޮޅު ފޭދޫ ކައުންސިލް
Sh. Feydhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Shamirމުޙައްމަދު ޝާމިރު Progressive Party of Maldives 246 54.79%
2 Mohamed Musthafa Ismailމުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 303 67.48%
3 Hamid Yoosufޙާމިދު ޔޫސުފް Progressive Party of Maldives 168 37.42%
4 Mohamed Rashaadމުޙައްމަދު ރަޝާދު Jumhoory Party 79 17.59%
5 Mohamed Shukureeމުޙައްމަދު ޝުކުރީ Independent 287 63.92%
Valid Votes 1083 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 264 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 79 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1426 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
224 252 476 846 56.26% 853 377 476
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
36 36 100.00% 0 36 100.00% 36 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 2 View
C01.0.1 Sh. Atoll, Male'-1 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1 51 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 718 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 3 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 3 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 3 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 7 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 3 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 3 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 4 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.