ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Habeeba Ahmedޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 391 15.66%
2 Abdul Latheef Hassanޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 1159 46.43%
3 Ahmed Sameerއަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 1001 40.10%
4 Hassan Shafaanޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 811 32.49%
5 Ibrahim Abbasއިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 752 30.12%
6 Mohamed Favaazމުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 1003 40.18%
7 Zakariyya Adamޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 303 12.14%
8 Aminath Majeedaއާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 655 26.24%
9 Sama Aliސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 1145 45.87%
10 Adam Shareef Mohamedއާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 492 19.71%
11 Nizar Moosaނިޒާރު މޫސާ Independent 245 9.81%
12 Ahmed Mohamedއަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 1133 45.39%
13 Siuna Adamސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 906 36.29%
14 Ali Hashimޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 1044 41.82%
Valid Votes 11040 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 1442 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 977 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 13459 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1331 1362 2693 6456 41.71% 6514 3821 2693
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
56 56 100.00% 0 56 100.00% 56 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.03.1 HDh. Naivaadhoo-1 ހދ. ނައިވާދޫ-1 1 View
B03.0.1 HDh. Atoll, Male'-3 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3 68 View
B04.09.1 HDh. Kulhudhuffushi-1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1 799 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 865 View
B04.09.3 HDh. Kulhudhuffushi-3 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3 742 View
B04.09.4 HDh. Kulhudhuffushi-4 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4 808 View
B05.09.1 HDh. Kulhudhuffushi-5 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5 1092 View
B05.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-6 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6 487 View
B05.09.3 HDh. Kulhudhuffushi-7 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7 644 View
B05.09.4 HDh. Kulhudhuhfushi-8 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8 797 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
O03.09.1 L. Maamendhoo-1 ލ. މާމެންދޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 2 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 4 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 7 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 31 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 11 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 10 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 6 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 6 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 10 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 4 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.