ނ. އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް
N. Miladhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Ibrahimއަޙްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Development Alliance 176 26.07%
2 Ahmed Raazy Mohamedއަޙްމަދު ރާޟީ މުޙައްމަދު Independent 311 46.07%
3 Nasrulla Mohamedނަޞްރުﷲ މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 108 16.00%
4 Adam Sajidއާދަމް ސާޖިދު Maldivian Democratic Party 344 50.96%
5 Hussain Aliޙުސައިން ޢަލީ Maldivian Development Alliance 246 36.44%
6 Abdul Muthalib Abdul Samadޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު Maldivian Democratic Party 325 48.15%
7 Ilyas Abdhussamadhއިލްޔާސް ޢަބްދުއްޞަމަދު Maldivian Democratic Party 362 53.63%
Valid Votes 1872 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 153 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 57 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2082 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
337 357 694 1009 68.78% 1018 324 694
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
24 24 100.00% 0 24 100.00% 24 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 120 View
D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo-2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2 1 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 848 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 6 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 5 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.