ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
Sh. Bilehfahi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hassan Zareerޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 29 6.36%
2 Adam Saleemއާދަމް ސަލީމް Maldivian Democratic Party 206 45.18%
3 Ahmed Shareefއަޙްމަދު ޝަރީފު Progressive Party of Maldives 231 50.66%
4 Ahmed Nafizއަޙްމަދު ނާފިޡް Maldivian Democratic Party 232 50.88%
5 Ahmed Faisalއަޙްމަދު ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 213 46.71%
6 Abdulla Ziyadޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 232 50.88%
7 Aslam Ismailއަސްލަމް އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 222 48.68%
Valid Votes 1365 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 3 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 8 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1376 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
235 227 462 495 93.33% 498 36 462
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
18 18 100.00% 0 18 100.00% 18 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C01.0.1 Sh. Atoll, Male'-1 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1 169 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 297 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 3 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 7 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 5 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N03.13.1 Th. Omadhoo-1 ތ. އޮމަދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.