ބ. އަތޮޅު ހިތާދޫ ކައުންސިލް
B. Hithaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hawwa Zahiraޙައްވާ ޒާހިރާ Independent 194 31.41%
2 Fahmeena Hussainފަހުމީނާ ޙުސައިން Independent 156 25.26%
3 Mohamed Hassanމުޙައްމަދު ޙަސަން Maldivian Democratic Party 303 49.06%
4 Abdul Azeez Mohamedޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 385 62.33%
5 Anwar Mohamedއަންވަރު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 380 61.52%
6 Rashid Mohamedރާޝިދު މުޙައްމަދު Independent 251 40.64%
Valid Votes 1669 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 184 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 48 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1901 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
323 311 634 966 65.63% 974 340 634
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
24 24 100.00% 0 24 100.00% 24 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.0.1 B. Atoll Male'-2 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2 248 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 666 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
R01.01.1 Fuvahmulaku Uthuru Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 20 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 7 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.