އދ. އަތޮޅު ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް
ADh. Hanyaameedhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Firagއަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 119 26.27%
2 Hassan Ashrafޙަސަން އަޝްރަފް Independent 206 45.47%
3 Moosa Nazimމޫސާ ނާޡިމް Independent 232 51.21%
4 Adil Adamޢާދިލް އާދަމް Independent 128 28.26%
5 Khalid Ahmedޚާލިދު އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 195 43.05%
6 Hussain Thalhathޙުސައިން ޠަލްޙަތު Independent 174 38.41%
7 Ali Mahirޢަލީ މާހިރު Jumhoory Party 99 21.85%
Valid Votes 1153 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 206 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 5 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1364 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
240 218 458 507 90.34% 510 52 458
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
17 17 100.00% 0 17 100.00% 17 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
I01.0.1 Adh. Atoll Male'-1 އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 87 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 397 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
O01.02.1 L. Dhanbidhoo-1 ލ. ދަނބިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.