ށ. އަތޮޅު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
Sh. Maaungoodhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Haary Mohamedހާރީ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 277 44.32%
2 Abdulla Hameedޢަބްދުﷲ ޙަމީދު Progressive Party of Maldives 328 52.48%
3 Salma Abdul Samadސަލްމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު Maldivian Democratic Party 271 43.36%
4 Adam Saleemއާދަމް ސަލީމް Progressive Party of Maldives 349 55.84%
5 Hassan Firudhausޙަސަން ފިރުދައުސް Maldivian Democratic Party 271 43.36%
6 Mohamed Ibrahim Waheedމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 300 48.00%
Valid Votes 1796 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 79 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 35 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1910 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
338 302 640 779 82.16% 785 145 640
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
41 41 100.00% 0 41 100.00% 41 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 91 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 614 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 2 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 4 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 2 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 4 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 5 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P02.04.1 GA. Nilandhoo-1 ގއ. ނިލަންދޫ-1 1 View
P02.05.2 GA. Dhaandhoo-2 ގއ. ދާންދޫ-2 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 8 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.