ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
B. Thulhaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Hassanޙުސައިން ޙަސަން Progressive Party of Maldives 444 32.13%
2 Mohamed Mumtazމުޙައްމަދު މުމްތާޒު Progressive Party of Maldives 458 33.14%
3 Mohamed Thaureefމުޙައްމަދު ތަޢުރީފް Maldivian Democratic Party 703 50.87%
4 Ahmed Rasheedއަޙްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 774 56.01%
5 Firaath Ahmedފިރާޠު އަޙްމަދު Independent 111 8.03%
6 Ahmed Adilއަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 276 19.97%
7 Razzan Mohamedރައްޒާން މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 385 27.86%
8 Zaaid Rasheedޒާއިދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 758 54.85%
Valid Votes 3909 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 237 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 144 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 4290 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
754 676 1430 2127 67.23% 2144 714 1430
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
38 38 100.00% 0 38 100.00% 38 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 3 View
F01.0.1 B. Atoll Male'-1 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1 464 View
F01.09.1 B. Thulhaadhoo-1 ބ. ތުޅާދޫ-1 461 View
F01.09.2 B. Thulhaadhoo-2 ބ. ތުޅާދޫ-2 554 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 523 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 1 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 11 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 5 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 2 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 5 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 2 View
O03.09.1 L. Maamendhoo-1 ލ. މާމެންދޫ-1 1 View
O04.10.1 L. Hithadhoo-1 ލ. ހިތަދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 22 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 25 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 9 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 7 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.