ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
R. Angolhitheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Nasheedއަޙްމަދު ނަޝީދު Independent 79 27.53%
2 Gasim Hussainޤާސިމް ޙުސައިން Independent 111 38.68%
3 Aminath Sajanއާމިނަތު ސަޖަން Maldivian Democratic Party 91 31.71%
4 Fathimath Hussain Manikފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު Progressive Party of Maldives 46 16.03%
5 Ibrahim Nazeehއިބްރާހީމް ނަޒީހު Progressive Party of Maldives 21 7.32%
6 Hussain Moosaޙުސައިން މޫސާ Maldivian Democratic Party 95 33.10%
7 Mohamed Musthafaމުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ Independent 113 39.37%
8 Mohamed Shaheenމުޙައްމަދު ޝާހީން Maldivian Democratic Party 154 53.66%
9 Mohamed Abdullaމުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ Independent 62 21.60%
Valid Votes 772 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 89 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 867 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
129 160 289 351 82.34% 351 62 289
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
15 15 100.00% 0 15 100.00% 15 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 1 View
E01.0.1 R. Atoll, Male'-1 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1 67 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 260 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 5 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 6 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.