ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ)
K. Atoll Council (Thulusdhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Raufއިބްރާހީމް ރައޫފް Progressive Party of Maldives 1666 71.44%
2 Ahmed Fazeelއަޙްމަދު ފަޟީލް Maldivian Democratic Party 666 28.56%
Valid Votes 2332 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 261 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2593 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1333 1261 2594 3346 77.53% 3376 782 2594
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
36 36 100.00% 0 36 100.00% 36 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 67 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 848 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 931 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 702 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 701 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 2 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 3 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 24 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 14 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 20 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.