ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ)
Hdh. Atoll Council (Kulhudhuffushi Uthuru Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Adam Aliއާދަމް ޢަލީ Independent 693 59.33%
2 Ummukulsoom Ibrahimއުއްމުކުލްޘޫމް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 475 40.67%
Valid Votes 1168 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 204 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1372 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
699 673 1372 3332 41.18% 3362 1990 1372
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
40 40 100.00% 0 40 100.00% 40 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.03.1 HDh. Naivaadhoo-1 ހދ. ނައިވާދޫ-1 1 View
B03.0.1 HDh. Atoll, Male'-3 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3 36 View
B04.09.1 HDh. Kulhudhuffushi-1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1 799 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 865 View
B04.09.3 HDh. Kulhudhuffushi-3 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3 742 View
B04.09.4 HDh. Kulhudhuffushi-4 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4 808 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 16 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 5 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 5 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 5 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.