ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ)
Hdh. Atoll Council (Kulhudhuffushi Dhekunu Dhaaira

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Athifއަޙްމަދު ޢާޠިފް Maldivian Democratic Party 715 59.58%
2 Moomina Iqbalމުއުމިނާ އިޤްބާލް Progressive Party of Maldives 485 40.42%
Valid Votes 1200 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 120 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1320 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
631 689 1320 3124 42.25% 3151 1831 1320
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
36 36 100.00% 0 36 100.00% 36 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.0.1 HDh. Atoll, Male'-3 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3 32 View
B05.09.1 HDh. Kulhudhuffushi-5 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5 1092 View
B05.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-6 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6 487 View
B05.09.3 HDh. Kulhudhuffushi-7 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7 644 View
B05.09.4 HDh. Kulhudhuhfushi-8 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8 797 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
O03.09.1 L. Maamendhoo-1 ލ. މާމެންދޫ-1 1 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 5 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 15 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 6 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 7 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.