ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް
N. Manadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdul RAhman Yazeedh Saeedޢަބްދުއް ރަޙްމާން ޔަޒީދު ސަޢީދް Maldivian Development Alliance 397 41.53%
2 Mohamed Umarމުޙައްމަދު ޢުމަރު Maldivian Democratic Party 607 63.49%
3 Hussain Nazeedޙުސައިން ނަޛީދު Maldivian Democratic Party 458 47.91%
4 Ahmed Rishadއަޙްމަދު ރިޝާދު Maldivian Democratic Party 548 57.32%
5 Mohamed Mamdhooh Ibrahimމުޙައްމަދު މަމްދޫހު އިބްރާހީމް Maldivian Development Alliance 400 41.84%
6 Abdul Rahman Sabeehޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު Progressive Party of Maldives 381 39.85%
Valid Votes 2791 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 77 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 85 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2953 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
531 456 987 1285 76.81% 1296 309 987
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
32 32 100.00% 0 32 100.00% 32 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
D02.0.1 N. Atoll, Male'-2 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2 233 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 411 View
D02.10.2 N. Manadhoo-2 ނ. މަނަދޫ-2 583 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
M01.02.1 Dh. Bandidhoo-1 ދ. ބަނޑިދޫ-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
O01.12.1 L. Kalaidhoo-1 ލ. ކަލައިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 7 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 18 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.