ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Kumundhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ameen Mohamedއަމީން މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 346 49.15%
2 Ali Anwaruޢަލީ އަންވަރު Maldivian Democratic Party 319 45.31%
3 Seema Abdul Raheemސީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 236 33.52%
4 Ali Gasimޢަލީ ޤާސިމް Maldivian Democratic Party 393 55.82%
5 Farhaan Abdul Hameedފަރުޙާން ޢަބްދުލްޙަމީދު Progressive Party of Maldives 251 35.65%
6 Akram Abdhulla Naseerއަކްރަމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 274 38.92%
7 Abdulla Rasheedޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Independent 27 3.84%
8 Ahmed Mujuthabaއަޙްމަދު މުޖުތަބާ Jumhoory Party 113 16.05%
Valid Votes 1959 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 153 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 87 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2199 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
318 415 733 1032 71.03% 1040 307 733
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
41 41 100.00% 0 41 100.00% 41 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
B01.04.1 HDh. Hirimaradhoo-1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1 1 View
B06.0.1 Hdh. Atoll, Male'-6 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-6 117 View
B06.10.1 HD. Kumundhoo-1 ހދ. ކުމުންދޫ-1 773 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 1 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 2 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 3 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 11 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 8 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 6 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
O01.01.1 L. Isdhoo-1 ލ. އިސްދޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q03.02.2 GDh. Madaveli-2 ގދ. މަޑަވެލި-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 30 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 15 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 12 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 13 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.