ރ. އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް
R. Rasgetheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ilyas Mahmoodއިލްޔާސް މަޙްމޫދު Progressive Party of Maldives 149 35.56%
2 Ali Najeebޢަލީ ނަޖީބު Maldivian Democratic Party 157 37.47%
3 Ali Niyazޢަލީ ނިޔާޒް Independent 119 28.40%
4 Aminath Shifnaއާމިނަތު ޝިފްނާ Progressive Party of Maldives 81 19.33%
5 Mohamed Ibrahimމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 169 40.33%
6 Ali Hameedޢަލީ ޙަމީދު Progressive Party of Maldives 221 52.74%
7 Hussain Rashadޙުސައިން ރަޝާދު Maldivian Democratic Party 277 66.11%
Valid Votes 1173 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 84 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 19 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1276 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
201 233 434 685 63.36% 690 256 434
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
22 22 100.00% 0 22 100.00% 22 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 2 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 4 View
E01.0.1 R. Atoll, Male'-1 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1 169 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 481 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 9 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.