ރ. އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
R. Innamaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Fayazއަޙްމަދު ފަޔާޟް Progressive Party of Maldives 256 50.89%
2 Moosa Miyazމޫސާ މިޔާޒް Maldivian Democratic Party 259 51.49%
3 Ali Waheedޢަލީ ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 236 46.92%
4 Ali Nahidޢަލީ ނާހިދު Independent 59 11.73%
5 Ahmed Ruzaanއަޙްމަދު ރުޒާނު Independent 157 31.21%
6 Hussain Areefޙުސައިން ޢަރީފް Maldivian Democratic Party 245 48.71%
7 Hussain Shafiuޙުސައިން ޝާފިޢު Progressive Party of Maldives 234 46.52%
Valid Votes 1446 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 63 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1518 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
264 242 506 565 89.56% 570 64 506
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
17 17 100.00% 0 17 100.00% 17 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 6 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 104 View
E04.10.1 R. Innamaadhoo-1 ރ. އިންނަމާދޫ-1 431 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 7 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 2 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.