އއ. އަތޮޅު މާޅޮހު ކައުންސިލް
Aa. Atoll Maalhohu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Rahmathulla Saleemރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް Maldivian Democratic Party 265 55.79%
2 Hassan Zareerޙަސަން ޒަރީރު Progressive Party of Maldives 196 41.26%
3 Ismail Naseerއިސްމާޢީލް ނަޞީރު Maldivian Democratic Party 275 57.89%
4 Mohamed Arushadhމުޙައްމަދު އަރުޝަދު Progressive Party of Maldives 208 43.79%
5 Fazeel Ahmedފަޟީލް އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 269 56.63%
6 Ahmed Hafizއަޙްމަދު ޙާފިޡު Progressive Party of Maldives 197 41.47%
Valid Votes 1410 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 15 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 18 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1443 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
232 249 481 513 93.76% 517 36 481
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
18 18 100.00% 0 18 100.00% 18 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
D03.12.1 N. Fodhdhoo-1 ނ. ފޮއްދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 3 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 120 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 359 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 6 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.