ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް
N. Maafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Muslim Mohamedމުސްލިމް މުޙައްމަދު Maldivian Development Alliance 145 27.05%
2 Loosiyan Abdul Rahmanލޫސިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 54 10.07%
3 Ali Ahmedޢަލީ އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 34 6.34%
4 Ahmed Abdul Majeedއަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު Maldivian Development Alliance 175 32.65%
5 Abdul Majid Aliޢަބްދުލްމާޖިދު ޢަލީ Maldivian Democratic Party 197 36.75%
6 Musthafa Adamމުޞްޠަފާ އާދަމް Independent 237 44.22%
7 Mohamed Ameenމުޙައްމަދު އަމީން Independent 114 21.27%
8 Zakariyya Moahmed Fulhuޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު Maldivian Democratic Party 190 35.45%
9 Abdulla Adamޢަބްދުﷲ އާދަމް Independent 135 25.19%
Valid Votes 1281 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 327 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 58 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1666 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
249 304 553 853 64.83% 861 308 553
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
27 27 100.00% 0 27 100.00% 27 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
D01.04.1 N. Kudafari-1 ނ. ކުޑަފަރި-1 1 View
D02.0.1 N. Atoll, Male'-2 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2 102 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 707 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K01.02.1 M. Veyvah-1 މ. ވޭވަށް-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
L01.02.1 F. Bilehdhoo-1 ފ. ބިލެތްދޫ-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 5 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 9 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.