ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ)
Hdh. Atoll Council (Makunudhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Ignazމުޙައްމަދު އިޤްނާޛް Progressive Party of Maldives 900 42.71%
2 Ibrahim Aliއިބްރާހީމް ޢަލީ Maldivian Democratic Party 1207 57.29%
Valid Votes 2107 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 182 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2289 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1105 1184 2289 3175 72.09% 3201 912 2289
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
87 87 100.00% 0 87 100.00% 87 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
B01.04.1 HDh. Hirimaradhoo-1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1 1 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 7 View
B06.0.1 Hdh. Atoll, Male'-6 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-6 528 View
B06.10.1 HD. Kumundhoo-1 ހދ. ކުމުންދޫ-1 773 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 658 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 899 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 1 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 3 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
C04.10.1 Sh. Lhaimagu-1 ށ. ޅައިމަގު-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo-2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2 1 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 2 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 3 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 2 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 3 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 4 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 16 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 4 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 12 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 10 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 4 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 2 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 9 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O01.01.1 L. Isdhoo-1 ލ. އިސްދޫ-1 1 View
O02.04.1 L. Mundoo-1 ލ. މުންޑޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 2 View
Q03.02.2 GDh. Madaveli-2 ގދ. މަޑަވެލި-2 1 View
Q04.09.1 GDh. Faresmaathodaa-1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 6 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 12 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 61 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 27 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 19 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 7 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 17 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.