ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)
N. Atoll Council (Holhudhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hassan Moosaޙަސަން މޫސާ Maldivian Democratic Party 838 41.67%
2 Ahmed Raushamއަޙްމަދު ރަވްޝަމް Progressive Party of Maldives 1173 58.33%
Valid Votes 2011 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 127 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2138 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1072 1066 2138 2909 73.50% 2921 783 2138
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
66 66 100.00% 0 66 100.00% 66 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 2 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 2 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 1 View
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 364 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo-2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 3 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 2 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 849 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 211 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 642 View
D04.11.2 N. Holhudhoo-2 ނ. ހޮޅުދޫ-2 639 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 2 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 1 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 12 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 4 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 9 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 6 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
N01.02.2 Th. Vilufushi-2 ތ. ވިލުފުށި-2 1 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O02.05.3 L. Gan-3 ލ. ގަން-3 2 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 2 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
P03.08.1 GA. Gemanafushi-1 ގއ. ގެމަނަފުށި-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 14 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 43 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 20 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 17 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.