އދ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ADh Omadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Faaigޢަލީ ފާއިޤު Independent 143 24.91%
2 Hassan Shafiuޙަސަން ޝާފިޢު Progressive Party of Maldives 133 23.17%
3 Hassan Najmeeޙަސަން ނަޖްމީ Independent 100 17.42%
4 Adam Ibrahimއާދަމް އިބްރާހީމް Independent 88 15.33%
5 Umar Mohamedޢުމަރު މުޙައްމަދު Independent 103 17.94%
6 Mohamed Rizaމުޙައްމަދު ރިޟާ Independent 136 23.69%
7 Abdulla Niyazޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް Independent 179 31.18%
8 Adnan Abdullaޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ Independent 218 37.98%
9 Ali Fikryޢަލީ ފިކުރީ Independent 223 38.85%
Valid Votes 1323 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 399 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 51 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1773 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
294 297 591 710 83.24% 716 125 591
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
12 12 100.00% 0 12 100.00% 12 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
I01.0.1 Adh. Atoll Male'-1 އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 48 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I03.02.1 ADh. Omadhoo-1 އދ. އޮމަދޫ-1 643 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 8 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.