ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)
Lh. Atoll Council (Kurendhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Asfaruއަޙްމަދު އަޞްފަރު Progressive Party of Maldives 599 40.23%
2 Ibrahim Simaauއިބްރާހީމް ސިމާއު Maldivian Democratic Party 890 59.77%
Valid Votes 1489 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 70 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1559 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
794 765 1559 1930 80.78% 1947 388 1559
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
36 36 100.00% 0 36 100.00% 36 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 4 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 5 View
G02.0.1 Lh. Atoll Male'-2 ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2 340 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 11 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 532 View
G03.03.2 Lh. Kurendhoo-2 ޅ. ކުރެންދޫ-2 509 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 407 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 19 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
J02.04.1 V. Keyodhoo-1 ވ. ކެޔޮދޫ-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P03.09.1 GA. Kanduhulhudhoo-1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 2 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 51 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.