ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
Hdh. Nolhivaramu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdul Raheem Hussainޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 35 2.99%
2 Abdulla Rasheedޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Jumhoory Party 325 27.80%
3 Ahmed Rasheed Adamއަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް Independent 581 49.70%
4 Abdulla Shareefޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 286 24.47%
5 Ali Abdul Kareemޢަލީ ޢަބްދުލްކަރީމް Maldivian Democratic Party 8 0.68%
6 Mohamed Hussainމުޙައްމަދު ޙުސައިން Independent 493 42.17%
7 Ibrahim Rasheedއިބްރާހީމް ރަޝީދު Jumhoory Party 543 46.45%
8 Abdul Raheem Mohamedޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 474 40.55%
9 Ibrahim Naseerއިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 501 42.86%
Valid Votes 3246 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 261 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 33 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3540 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
488 692 1180 1663 70.96% 1676 496 1180
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
38 38 100.00% 0 38 100.00% 38 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
B01.0.1 HDh. Atoll, Male'-1 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 104 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 727 View
B02.07.2 HDh. Nolhivaramu-2 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2 668 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 4 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 6 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 17 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 6 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 5 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 9 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 3 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P03.09.1 GA. Kanduhulhudhoo-1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1 1 View
Q05.07.1 GDh. Vaadhoo-1 ގދ. ވާދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 9 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 3 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 28 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 15 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 9 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 7 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 11 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.