ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ)
R. Atoll Council (Inguraidhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdul Nasir Adamޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް Independent 298 13.44%
2 Abdulla Hussainޢަބްދުﷲ ޙުސައިން Independent 1062 47.88%
3 Mohamed Yasirމުޙައްމަދު ޔާސިރު Progressive Party of Maldives 858 38.68%
Valid Votes 2218 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 156 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2374 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1182 1192 2374 3210 73.96% 3240 866 2374
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
56 56 100.00% 0 56 100.00% 56 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 6 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 387 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 507 View
E04.10.1 R. Innamaadhoo-1 ރ. އިންނަމާދޫ-1 431 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 480 View
E04.12.2 R. Inguraidhoo-2 ރ. އިނގުރައިދޫ-2 706 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 242 View
E04.15.1 R. Kinolhas-1 ރ. ކިނޮޅަސް-1 343 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 8 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I02.03.1 ADh. Kunburudhoo-1 އދ. ކުނބުރުދޫ-1 1 View
I03.02.1 ADh. Omadhoo-1 އދ. އޮމަދޫ-1 1 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 7 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 1 View
O01.03.1 L. Maabaidhoo-1 ލ. މާބައިދޫ-1 2 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
O04.11.1 L. Kunahandhoo-1 ލ. ކުނަހަންދޫ-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 2 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 11 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 5 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 12 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 8 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 6 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.