ށ. އަތޮޅު ޅައިމަގު ކައުންސިލް
Sh. Lhaimagu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Waseemޢަބްދުﷲ ވަސީމް Maldivian Democratic Party 127 40.45%
2 Ali Zahirޢަލީ ޒާހިރު Maldivian Democratic Party 160 50.96%
3 Abdulla Shanoonޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު Progressive Party of Maldives 201 64.01%
4 Abdul Ganee Ibrahimޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 232 73.89%
Valid Votes 720 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 222 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 16 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 958 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
143 177 320 552 57.97% 556 236 320
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
11 11 100.00% 0 11 100.00% 11 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 34 View
C04.10.1 Sh. Lhaimagu-1 ށ. ޅައިމަގު-1 493 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 11 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.