ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
R. Vaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Aliޙުސައިން ޢަލީ Progressive Party of Maldives 198 53.80%
2 Ahmed Musthafaއަޙްމަދު މުޞްޠަފާ Progressive Party of Maldives 197 53.53%
3 Mohamed Shafeegމުޙައްމަދު ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 172 46.74%
4 Mohamed Niyazމުޙައްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 162 44.02%
5 Ahmed Firagއަޙްމަދު ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 191 51.90%
6 Zaheena Ibrahim Manikޛަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 160 43.48%
Valid Votes 1080 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 24 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 3 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1107 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
186 183 369 406 90.89% 409 40 369
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
24 24 100.00% 0 24 100.00% 24 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.0.1 R. Atoll, Male'-1 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1 106 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 273 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 4 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
J02.05.1 V. Rakeedhoo-1 ވ. ރަކީދޫ-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
O01.02.1 L. Dhanbidhoo-1 ލ. ދަނބިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.