އދ. އަތޮޅު ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް
ADh. Kunburudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Adamމުޙައްމަދު އާދަމް Progressive Party of Maldives 180 49.45%
2 Ahmed Naseemއަޙްމަދު ނަސީމް Independent 212 58.24%
3 Mohamed Shafeeqމުޙައްމަދު ޝަފީޤް Progressive Party of Maldives 181 49.73%
4 Mohamed Fareedމުޙައްމަދު ފަރީދު Progressive Party of Maldives 162 44.51%
5 Ali Shareefޢަލީ ޝަރީފް Independent 205 56.32%
Valid Votes 940 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 152 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1101 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
207 160 367 414 88.65% 417 50 367
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
9 9 100.00% 0 9 100.00% 9 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 4 View
I01.0.1 Adh. Atoll Male'-1 އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 14 View
I02.03.1 ADh. Kunburudhoo-1 އދ. ކުނބުރުދޫ-1 389 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.