ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
Sh. Milandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Rasheedޢަލީ ރަޝީދު Jumhoory Party 32 2.66%
2 Mohamed Saeedމުޙައްމަދު ސަޢީދު Maldivian Democratic Party 576 47.88%
3 Abdulla Faizޢަބްދުﷲ ފާއިޒް Maldivian Democratic Party 627 52.12%
4 Ahmed Shiyamއަޙްމަދު ޝިޔާމް Maldivian Democratic Party 649 53.95%
5 Abdulla Athifޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް Progressive Party of Maldives 582 48.38%
6 Mohamed Azimމުޙައްމަދު ޢާޡިމް Progressive Party of Maldives 535 44.47%
7 Hussain Yazumeenޙުސައިން ޔަޒުމީން Progressive Party of Maldives 536 44.56%
Valid Votes 3537 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 72 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 115 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3724 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
626 674 1300 1612 80.65% 1627 327 1300
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
29 29 100.00% 0 29 100.00% 29 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 139 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 607 View
C02.14.2 Sh. Milandhoo-2 ށ. މިލަންދޫ-2 808 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 10 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 2 View
Q04.09.1 GDh. Faresmaathodaa-1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 3 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 7 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.