ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށި ކައުންސިލް
B. Eydhafushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Rizaމުޙައްމަދު ރިޟާ Progressive Party of Maldives 594 37.73%
2 Mohamed Naseerމުޙައްމަދު ނަޞީރު Independent 257 16.33%
3 Naushad Ahmedނައުޝާދު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 727 46.18%
4 Irshad Ibrahimއިރުޝާދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 549 34.87%
5 Zaid Aliޒައިދު ޢަލީ Independent 693 44.02%
6 Ahmed Rizaއަޙްމަދު ރިޟާ Maldivian Democratic Party 491 31.19%
7 Shamla Abdullaޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 613 38.94%
8 Ahmed Nasirއަޙްމަދު ނާޞިރު Maldivian Democratic Party 525 33.35%
9 Tholal Abdul Rahmanޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 828 52.60%
10 Hawwa Sameehaޙައްވާ ސަމީޙާ Progressive Party of Maldives 645 40.97%
11 Yasir Hussainޔާސިރު ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 576 36.59%
12 Hamdhoon Mohamedޙަމްދޫން މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 472 29.98%
Valid Votes 6970 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 901 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 265 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 8136 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
844 785 1629 2380 68.45% 2402 773 1629
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
35 35 100.00% 0 35 100.00% 35 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 2 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 2 View
F02.0.1 B. Atoll Male'-2 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2 328 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 617 View
F02.08.2 B. Eydhafushi-2 ބ. އޭދަފުށި-2 642 View
F02.08.3 B. Eydhafushi-3 ބ. އޭދަފުށި-3 717 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 3 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
K01.08.1 M. Maduvvari-1 މ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 8 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 8 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 14 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.