ރ. އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
R. Rasmaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Saif Naeemމުޙައްމަދު ސައިފް ނަޢީމް Independent 132 30.99%
2 Thoha Rasheedޠާހާ ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 260 61.03%
3 Muruthalo Rasheedމުރުތަޟާ ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 249 58.45%
4 Abdul Hameed Hassanޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން Progressive Party of Maldives 244 57.28%
5 Ahmed Nasihއަޙްމަދު ނާޞިޙް Maldivian Democratic Party 253 59.39%
Valid Votes 1138 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 140 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 30 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1308 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
214 222 436 628 69.43% 633 197 436
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
16 16 100.00% 0 16 100.00% 16 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 94 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 507 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 3 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
I03.02.1 ADh. Omadhoo-1 އދ. އޮމަދޫ-1 1 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
O04.11.1 L. Kunahandhoo-1 ލ. ކުނަހަންދޫ-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 5 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.