ބ. އަތޮޅު މާޅޮހު ކައުންސިލް
B. Maalhos Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Aboobakuru Abdullaއަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ Maldivian Democratic Party 221 58.93%
2 Ahmed Mujthabaއަޙްމަދު މުޖުތަބާ Maldivian Democratic Party 220 58.67%
3 Rizwee Ibrahimރިޒްވީ އިބްރާހީމް Independent 170 45.33%
4 Abdulla Shujauޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު Maldivian Democratic Party 223 59.47%
5 Abdulla Haleemޢަބްދުﷲ ޙަލީމް Independent 163 43.47%
Valid Votes 997 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 128 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 4 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1129 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
181 198 379 462 82.03% 465 86 379
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
24 24 100.00% 0 24 100.00% 24 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.03.1 HDh. Naivaadhoo-1 ހދ. ނައިވާދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 3 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
F02.0.1 B. Atoll Male'-2 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2 46 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 379 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
P03.09.1 GA. Kanduhulhudhoo-1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.