ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ)
Sh. Atoll Council (Funadhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Mohamedއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 530 31.47%
2 Ahmed Faizއަޙްމަދު ފާއިޒް Independent 1005 59.68%
3 Mohamed Abdul Rahmanމުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 149 8.85%
Valid Votes 1684 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 187 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1871 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
919 953 1872 3003 62.34% 3028 1156 1872
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
61 61 100.00% 0 61 100.00% 61 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 159 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
C04.10.1 Sh. Lhaimagu-1 ށ. ޅައިމަގު-1 493 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 614 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 794 View
C04.13.2 Sh. Funadhoo-2 ށ. ފުނަދޫ-2 803 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 1 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 2 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 6 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 5 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 2 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 7 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 5 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 7 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 2 View
P02.04.1 GA. Nilandhoo-1 ގއ. ނިލަންދޫ-1 1 View
P02.05.2 GA. Dhaandhoo-2 ގއ. ދާންދޫ-2 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 6 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 20 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 5 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.