ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Hinmafushee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Moosa Yoosufމޫސާ ޔޫސުފް Independent 260 40.69%
2 Ahmed Sirajއަޙްމަދު ސިރާޖް Progressive Party of Maldives 266 41.63%
3 Mohamed Ismailމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް Independent 121 18.94%
4 Ibrahim Saleemއިބްރާހީމް ސަލީމް Independent 35 5.48%
5 Hassan Faizޙަސަން ފާއިޒް Progressive Party of Maldives 358 56.03%
6 Ibrahim Nafiuއިބްރާހީމް ނާފިޢު Independent 180 28.17%
7 Hussain Mifraah Bin Mohamed Hameedޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 271 42.41%
8 Shan Ibrahimޝާން އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 294 46.01%
Valid Votes 1785 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 132 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 27 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1944 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
356 292 648 734 88.28% 740 92 648
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
8 8 100.00% 0 8 100.00% 8 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 698 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 2 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 8 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 19 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.