ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް
Sh. Noomaraa Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Aishath Samaaޢާއިޝަތު ސަމާ Progressive Party of Maldives 55 28.50%
2 Ahmed Adhilއަޙްމަދު ޢާދިލް Progressive Party of Maldives 19 9.84%
3 Hassan Abdullaޙަސަން ޢަބްދުﷲ Jumhoory Party 86 44.56%
4 Ahmed Vishanއަޙްމަދު ވިޝާން Progressive Party of Maldives 17 8.81%
5 Mohamed Naifމުޙައްމަދު ނާޢިފް Maldivian Democratic Party 91 47.15%
6 Muaaviyath Hussainމުޢާވިޔަތު ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 47 24.35%
7 Rukhusana Hassanރުޚުސާނާ ޙަސަން Jumhoory Party 104 53.89%
8 Ayathulla Abdul Razzagއާޔަތުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު Maldivian Democratic Party 85 44.04%
9 Mohamed Areenމުޙައްމަދު އަރީން Jumhoory Party 51 26.42%
Valid Votes 555 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 24 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 30 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 609 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
93 110 203 315 64.44% 318 115 203
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
7 7 100.00% 0 7 100.00% 7 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.0.1 Sh. Atoll, Male'-1 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1 3 View
C01.02.1 Sh. Noomara-1 ށ. ނޫމަރާ-1 305 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.