ޅ. އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް
Lh. Kurendhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Mohamed Koiއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުކޮއި Maldivian Democratic Party 393 35.37%
2 Mohamed Moosaމުޙައްމަދު މޫސާ Independent 88 7.92%
3 Farahnaz Mohamedފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 416 37.44%
4 Ahmed Abdul Raheemއަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް Independent 80 7.20%
5 Wafiyya Mohamedވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު Independent 298 26.82%
6 Saamath Abdullaސާމަތު ޢަބްދުﷲ Maldivian Democratic Party 399 35.91%
7 Abdulla Moosaޢަބްދުﷲ މޫސާ Independent 190 17.10%
8 Ismail Madheehއިސްމާޢީލް މަދީހް Progressive Party of Maldives 480 43.20%
9 Amir Mohamedޢާމިރު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 300 27.00%
10 Aishath Vishamaޢާއިޝަތު ވިޝާމާ Progressive Party of Maldives 477 42.93%
Valid Votes 3121 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 212 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 102 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3435 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
581 564 1145 1459 78.48% 1471 326 1145
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
35 35 100.00% 0 35 100.00% 35 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.0.1 Lh. Atoll Male'-2 ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2 296 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 5 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 532 View
G03.03.2 Lh. Kurendhoo-2 ޅ. ކުރެންދޫ-2 509 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 6 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 7 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
J02.04.1 V. Keyodhoo-1 ވ. ކެޔޮދޫ-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 51 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.