ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
Sh. Feevaku Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Waheedޢަލީ ވަޙީދު Independent 143 25.91%
2 Abdulla Naseerޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Independent 80 14.49%
3 Abdul Shakoor Ibrahimޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް Independent 91 16.49%
4 Hussain Moosaޙުސައިން މޫސާ Independent 176 31.88%
5 Hassan Shujauޙަސަން ޝުޖާޢު Independent 222 40.22%
6 Ahmed Shameenއަޙްމަދު ޝަމީން Independent 89 16.12%
7 Adnan Aliޢަދުނާން ޢަލީ Independent 134 24.28%
8 Ibrahim Rasheedއިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 150 27.17%
9 Ahmed Adilއަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 184 33.33%
10 Ahmed Rasheedއަޙްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 151 27.36%
11 Mohamed Ibrahim Waheedމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 151 27.36%
Valid Votes 1571 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 85 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 39 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1695 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
279 290 569 735 77.41% 742 173 569
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
14 14 100.00% 0 14 100.00% 14 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 217 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 495 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
N04.09.1 Th. Gaadhiffushi-1 ތ. ގާދިއްފުށި-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 11 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.