ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
Sh. Komandoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Shujuaanމުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން Progressive Party of Maldives 568 52.59%
2 Ahmed Rifathއަޙްމަދު ރިފްޢަތު Maldivian Democratic Party 518 47.96%
3 Mohamed Arif Ahmedމުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 518 47.96%
4 Mohamed Mufeedމުޙައްމަދު މުފީދު Maldivian Democratic Party 556 51.48%
5 Ibrahim Abdullaއިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 485 44.91%
6 Ismail Shaheemއިސްމާޢީލް ޝަހީމް Progressive Party of Maldives 500 46.30%
Valid Votes 3145 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 95 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 79 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3319 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
548 559 1107 1367 80.98% 1378 271 1107
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
33 33 100.00% 0 33 100.00% 33 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 4 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 1 View
C03.0.1 Sh. Atoll, Male'-3 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3 397 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 450 View
C03.11.2 Sh. Komandoo-2 ށ. ކޮމަންޑޫ-2 420 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
J01.02.1 V. Thinadhoo-1 ވ. ތިނަދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 3 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
S01.1.3 Addu, Hulhudhoo-3 އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 52 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.