ކ. އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް
K. Atoll Thulusdhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ismail Ziyadއިސްމާޢީލް ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 363 49.52%
2 Zulkifuli Aliޛުލްކިފުލި ޢަލީ Independent 372 50.75%
3 Mohamed Shaheemމުޙައްމަދު ޝަހީމް Progressive Party of Maldives 468 63.85%
4 Ahmed Aneesއަޙްމަދު އަނީސް Progressive Party of Maldives 369 50.34%
5 Hawwa Lamisaޙައްވާ ލާމިސާ Independent 205 27.97%
Valid Votes 1777 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 422 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 14 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2213 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
381 359 740 1000 74.00% 1009 269 740
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
21 21 100.00% 0 21 100.00% 21 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 36 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 930 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 3 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 3 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 5 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.