ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
Ha. Baarashu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Asif Abdullaޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 492 48.68%
2 Aminath Hassanއާމިނަތު ޙަސަން Maldivian Democratic Party 389 38.49%
3 Ahmed Shahidއަޙްމަދު ޝާހިދު Maldivian Democratic Party 422 41.75%
4 Mohamed Abdul Hakeemމުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 410 40.57%
5 Ahmed Mauroofއަޙްމަދު މަޢުރޫފް Progressive Party of Maldives 546 54.02%
6 Hussain Nooradheenޙުސައިން ނޫރައްދީން Independent 69 6.83%
7 Ali Shameemޢަލީ ޝަމީމް Progressive Party of Maldives 494 48.88%
8 Ahmed Thohirއަޙްމަދު ޠާހިރު Independent 109 10.78%
Valid Votes 2931 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 101 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 51 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3083 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
511 537 1048 1328 78.92% 1339 291 1048
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
57 57 100.00% 0 57 100.00% 57 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A03.0.1 Ha. Atoll, Male'-3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3 289 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 410 View
A03.14.2 Ha. Baarah-2 ހއ. ބާރަށް-2 471 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 5 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 3 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 6 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.02.1 ADh. Omadhoo-1 އދ. އޮމަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 3 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K02.06.1 M. Kolhufhushi-1 މ. ކޮޅުފުށި-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 7 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 2 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 2 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
R01.01.2 Fuvahmulak Uthuru Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S07.2.1 Addu, Maradoo Feydhoo-1 އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 9 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 2 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 19 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 32 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 10 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 4 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.