ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
B. Kudarikilu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Sinazއިބްރާހީމް ސިނާޒް Progressive Party of Maldives 182 49.32%
2 Abdul Hannan Abbasޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް Maldivian Democratic Party 196 53.12%
3 Ubaidhulla Abdullaޢުބައިދުﷲ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 168 45.53%
4 Asif Moosaޢާޞިފް މޫސާ Progressive Party of Maldives 198 53.66%
5 Ali Musthafaޢަލީ މުޞްޠަފާ Independent 198 53.66%
Valid Votes 942 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 165 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 18 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1125 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
184 191 375 435 86.21% 438 63 375
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
19 19 100.00% 0 19 100.00% 19 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 5 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 89 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 314 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 7 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.