ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Kendhikulhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Arifއަޙްމަދު ޢާރިފް Maldivian Development Alliance 276 32.21%
2 Aishath Natheelaޢާއިޝަތު ނަތީލާ Maldivian Development Alliance 310 36.17%
3 Ali Shameemޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 356 41.54%
4 Yaasir Ibrahimޔާސިރު އިބްރާހީމް Independent 112 13.07%
5 Sofwath Ahmedޞަފްވަތު އަޙްމަދު Maldivian Development Alliance 317 36.99%
6 Ahmed Rashidއަޙްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 215 25.09%
7 Mariyam Rifashaމަރްޔަމް ރިފާޝާ Maldivian Democratic Party 286 33.37%
8 Moosa Haleemމޫސާ ޙަލީމް Independent 316 36.87%
Valid Votes 2188 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 383 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 51 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2622 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
406 468 874 1272 68.71% 1283 409 874
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
32 32 100.00% 0 32 100.00% 32 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 102 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 549 View
D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo-2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2 575 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 3 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 5 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.