ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
R. Maakurathu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Imaadޙުސައިން ޢިމާދު Maldivian Democratic Party 322 53.67%
2 Hassan Aliޙަސަން ޢަލީ Maldivian Democratic Party 298 49.67%
3 Ahmed Shifanއަޙްމަދު ޝިފާން Progressive Party of Maldives 253 42.17%
4 Salih Dawoodޞާލިޙް ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 257 42.83%
5 Mohamed Ibrahimމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 253 42.17%
6 Ahmed Abdul Raheemއަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް Maldivian Democratic Party 293 48.83%
7 Tholhath Naseemޠަލްޙަތު ނަސީމް Independent 67 11.17%
Valid Votes 1743 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 57 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 96 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1896 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
326 306 632 864 73.15% 851 219 632
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
20 20 100.00% 0 20 100.00% 20 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 1 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
E02.0.1 R. Atoll, Male'-2 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2 122 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 714 View
E04.10.1 R. Innamaadhoo-1 ރ. އިންނަމާދޫ-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 2 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
P03.08.1 GA. Gemanafushi-1 ގއ. ގެމަނަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.