ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Neilaidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Mazinއަޙްމަދު މާޒިން Progressive Party of Maldives 136 23.13%
2 Abdul Hameed Hussainޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން Jumhoory Party 135 22.96%
3 Ahmed Ayazއަޙްމަދު އަޔާޟު Progressive Party of Maldives 177 30.10%
4 Mohamed Ilhamމުޙައްމަދު އިލްހާމް Independent 215 36.56%
5 Farooq Adamފާރޫޤް އާދަމް Jumhoory Party 182 30.95%
6 Fathmath Mamdhoodaފާޠިމަތު މަމްދޫދާ Maldivian Democratic Party 196 33.33%
7 Mohamed Rasheedމުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 242 41.16%
8 Ibrahim Nazimއިބްރާހީމް ނާޡިމް Independent 207 35.20%
Valid Votes 1490 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 274 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 30 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1794 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
282 316 598 835 71.62% 841 243 598
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
33 33 100.00% 0 33 100.00% 33 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A05.07.1 Ha. Vashafaru-1 ހއ. ވަށަފަރު-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B03.0.1 HDh. Atoll, Male'-3 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3 62 View
B03.06.1 HDh. Nellaidhoo-1 ހދ. ނެއްލައިދޫ-1 670 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 6 View
C03.09.1 Sh. Maroshi-1 ށ. މަރޮށި-1 1 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 6 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
R02.01.1 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 13 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 25 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 8 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.