އއ. އަތޮޅު ފެރިދޫ ކައުންސިލް
Aa. Atoll Feridhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mariyam Mohamedމަރްޔަމް މުޙައްމަދު Independent 214 51.69%
2 Abdul Majeed Moosaޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ Independent 294 71.01%
3 Hussain Arishޙުސައިން ޢާރިޝް Independent 98 23.67%
4 Ahmed Sabahއަޙްމަދު ޞަބާޙު Progressive Party of Maldives 245 59.18%
5 Mohamed Arifމުޙައްމަދު ޢާރިފް Independent 189 45.65%
Valid Votes 1040 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 202 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 30 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1272 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
218 206 424 554 76.53% 559 135 424
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
22 22 100.00% 0 22 100.00% 22 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.10.1 HD. Kumundhoo-1 ހދ. ކުމުންދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
S01.1.3 Addu, Hulhudhoo-3 އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 103 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 423 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 3 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.