ކ. އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް
K. Atoll Guraidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Mubarikއަޙްމަދު މުބާރިކު Independent 285 28.00%
2 Hussain Nihalޙުސައިން ނިހާލް Independent 405 39.78%
3 Ibrahim Shaleezއިބްރާހީމް ޝަލީޒް Progressive Party of Maldives 606 59.53%
4 Ali Shameemޢަލީ ޝަމީމު Progressive Party of Maldives 590 57.96%
5 Abdul Azeez Aliޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަލީ Independent 103 10.12%
6 Hassan Ramizޙަސަން ރާމިޒް Independent 405 39.78%
7 Hussain Yameen Mohamedޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 613 60.22%
Valid Votes 3007 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 47 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 99 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3153 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
550 502 1052 1243 84.63% 1254 202 1052
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
23 23 100.00% 0 23 100.00% 23 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 28 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 521 View
H03.09.2 K. Guraidhoo-2 ކ. ގުރައިދޫ-2 643 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 9 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 12 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 4 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.